پمپ پشت تراکتوری

پمپ های پشت تراکتوری سهند پمپ

ساختار پمپ پشت تراکتوری سهند پمپ :پمپ گریز از مرکز با محفظه حلزونی، نصب افقی، تک مرحله ای، پروانه آویزان، مکش انتهایی تک و مرکزی، کوپلینگ مجزا. ابعاد اصلی و عملکرد اسمی مطابق با EN 733. پروانه به صورت پویا متعادل است. شفت یا توسط یک بسته بندی نرم یا توسط یک مهر و موم مکانیکی آب …

پمپ های پشت تراکتوری سهند پمپ ادامه »